انتاریو ۲۰ نامزد را در برنامه مهاجرت از طریق کارآفرینی دعوت کرد

درتاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، انتاریو نتایج قرعه کشی جدید شاخه مهاجرت از طریق کار آفرینی را اعلام کرد.  در ۲۷ اکتبر، این استان از ۲۰ نامزد مهاجرت از طریق کسب و کار دعوت بعمل آورد. حداقل امتیاز این دور ۱۴۷ بود که نسبت به قرعه کشی ۲۶ آگوست ۵ امتیازبیشتر بود. در این قرعه کشی، برنامه استانی انتاریو متقاضیانی را در قرعه کشی لحاظ کرد که تا تاریخ ۲۱ اکتبر اقدام کرده بوده اند. جمعا”، این استان در سال ۲۰۲۱ از ۶۱ متقاضی مهاجرت از طریق کسب و کار دعوت بعمل آورده است.