انتاریو ۲۰ نامزد را در برنامه مهاجرت از طریق کارآفرینی دعوت کرد

انتاریو

درتاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، شهرانتاریو نتایج قرعه کشی جدید شاخه مهاجرت از روش کار آفرینی را اعلام کرد.  در ۲۷ اکتبر، این استان ازبین ۲۰ نامزد مهاجرت ازروش کسب و کار دعوت نمود. کمترین امتیاز این دور ۱۴۷ بود که نسبت به قرعه کشی ۲۶ آگوست ۵ امتیازبیشتر بود. در این قرعه کشی، برنامه استانی شهر انتاریو متقاضیانی را در قرعه کشی شرکت داد  که تا تاریخ ۲۱ اکتبر اقدام کرده بوده اند. جمعا”، این استان در سال ۲۰۲۱ از ۶۱ متقاضی مهاجرت از طریق کسب و کار دعوت کرده است.