برنامه کارآفرینی استان انتاریو

Ontario

شما با شروع یا خرید یک تجارت در استان انتاریو میتوانید درمدت چند ماه به مجوز کار و سرانجام به اقامت دایم کانادا دست پیداکنید

درشهر تورنتو  اگر معادل ۸۰۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر دارایی در اختیار دارید و از این دارایی میتوانید ۶۰۰ هزار دلار در یک تجارت سرمایه گذاری کنید و به مدت حداقل ۲ سال سابقه مدیریت همان تجارت در کشور خود را داشته باشید ، میتوانید نهایتا پس از ایجاد تجارت خود در تورنتو برای خود و نیزخانواده خود اقامت دایم اخذ کنید.

در حومه شهرتورنتو، اگر معادل ۴۰۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر دارایی در اختیار دارید و از این دارایی میتوانید ۲۰۰ هزار دلار در یک تجارت سرمایه گذاری کنید و به مدت حداقل ۲ سال سابقه مدیریت همان تجارت در کشور خود را داشته باشید ، میتوانید نهایتا پس از ایجاد تجارت خود در حومه تورنتو برای خود و خانواده خود اقامت دایم اخذ کنید

برای اینکه به صورت  رایگان از شهرها و مشاغل مورد نیاز و اینکه واجد شرایط این برنامه هستید آگاهی یابید ، تماس بگیرید

آیا شرکت‌های که دارای مجوز از کشورایران هستند برای ارایه خدمات مهاجرتی ، مجاز به ارایه مشاوره و فعالیت در امور مهاجرتی به کانادا هستند؟
بلی / خیر
داشتن مجوز از ادارات رسمی ذیربط درکشور ایران، مجوزی  قانونی برای ارایه مشاوره و فعالیت در امور مهاجرت کانادا محسوب نمی‌گردد و از آنجا که شما متقاضی مهاجرت به کشور کانادا هستید، شرکت یا شخص مشاور بایستی دارای مجوز قانونی از کانادا باشد.
برای مهاجرت به کانادا چگونه وکیلی را انتخاب کنم؟

فقط وکلا و مشاوران رسمی که دارای مجوز از کانادا باشند میتوانند و حق ارایه مشاوره و اجازه فعالیت در حوزه مهاجرت کانادا را دارند.

چطور بدانیم شخصی مجوز دارد؟

هنگام مشاوره صراحتا سوال کنید که آیا شما واجد مجوز از کانادا هستید و اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ ، اسم کامل مشاور را بپرسید و یادداشت کنید

به وب سایت https://secure.iccrc-crcic.ca/search/EN مراجعه و نام خانوادگی مشاور مورد نظر را جستجو کنید