کانادا اولین کشور برتر جهان در سال ۲۰۲۱

کانادا کشور برتر

برای نخستین بار کانادا اولین کشور برتر جهان در سال ۲۰۲۱ مطابق رتبه بندی بهترین کشورهای سال ۲۰۲۱ که توسط U. S. News و World Report، گروه BAV و دانشکدۀ وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا صورت می گیرد، اعلام شده است

کانادا از نظر کیفیت زندگی و اهداف اجتماعی در جایگاه ۱ قرار دارد
همچنین این کشوربه بازار کار خوب، تمرکز برروی حقوق بشر و تعهد به عدالت اجتماعی توجه ویژه ای دارد. علاوه بر این، عدم وجود فساد و احترام به حقوق مالکیت نیز در کشور شماره ۱ از اهمیت بالایی برخوردار است.

در کانادا زنان به عنوان رهبران موثر در نظر گرفته می شوند

همچنین بنابر شاخص برندهای ملی آنهولت-ایپسوس کانادا در سال ۲۰۲۱ با یک پله ترقی، پس از آلمان در رتبه دوم برترین کشورهای جهان قرار گرفت.

کانادا، امسال در این نظرسنجی درحالی با یک پله ترقی به رتبه دوم رسید که در سال ۲۰۲۰ دولت بریتانیا در این جایگاه بود. امسال این کشور با چند درجه کاهشدر رتبه پنجم  جدول قرارگرفت.

در این رده بندی ۶۰ کشور بر اساس عوامل مختلف مانند حکومت‌داری، دوستی، فرهنگ و کیفیت زندگی انتخاب شده‌اند.

کانادا چند سال گذشته همیشه ردیف سوم جدول قرار داشت و امسال براینخستین بار در مرتبه دوم قرار گرفته است.

به گفته ایپسوس ارتقا رتبه کانادا در سال ۲۰۲۱ به لطف شاخص‌هایی مانند حکومت، مردم، مهاجرت، سرمایه‌گذاری، صادرات، گردشگری و فرهنگ بوده است.