کمپین” به کانادا خوش آمدید”

کانادا

دیده بان حقوق بشر کمپین ” به کانادا خوش آمدید” را با موضوع بازداشت مهاجرین در زندانهای استانهای کانادا راه اندازی کرد. عمده تمرکز این کمپین بر روی زندانی ها در زندانهای استانی است. هر سالانه کانادا هزاران مهاجر را از جمله  درخواست کنندگان پناهندگی و دیگر مهاجران را زندانی می کند. آنها در سلول های انفرادی تحت مراقبت های  بالای امنیتی در شرایطی دشوار زندانهای استانی حبس می شوند. آنها در این کمپین از دولت کانادا درخواست لغو بازداشت مهاجران در زندانها و اعمال قانونی آن شدند.