برنامه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منیتوبا – Manitoba PNP Business Investor Stream Farm Investor Pathway

حداقل میزان دارایی ۵۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلار برای راه اندازی مزرعه در مناطق روستایی مانیتوبا

نوع سابقه کاری حداقل ۳ سال سابقه مدیریت مزرعه یا مالکیت یک مزرعه و تجربه راه اندازی آن، با ارائه اسناد قابل بررسی.

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی نیاز دارد

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ۷۵,۰۰۰ دلار

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم متقاضیان ابتدا ورک پرمیت دریافت می‌کنند. پس از راه اندازی کسب و کار واجد شرایط در منیتوبا، برای اقامت دائم انتخاب می‌شوند.

شرایط بیشتر سرمایه گذاری بر روی مزارعی که عمدتا با هدف کسب درآمد یسیو (passive) یا درآمد .غیرفعال صورت بگیرد، قابل قبول نیست