برنامه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منیتوبا – Manitoba PNP Business Investor Stream Farm Investor Pathway

Manitoba

حداقل میزان دارایی ۵۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلار برای راه اندازی مزرعه در مناطق روستایی مانیتوبا

نوع سابقه کار حداقل ۳ سال سابقه مدیریت یک مزرعه و یا مالکیت مزرعه و نیز تجربه راه اندازی آن، با ارائه اسناد قابل بررسی

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی نیاز دارد

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ۷۵,۰۰۰ دلار

نتیجه برنامه: ورک پرمیت- اقامت دائم متقاضیان ابتدا ورک پرمیت رااخذ می‌کنند. بعد از راه اندازی کسب و کار واجد شرایط در منیتوبا، برای اقامت دائم انتخاب می‌گردند.

شرایط بیشتر سرمایه گذاری بر روی مزارعی که عمدتا با هدف کسب درآمد یسیو (passive) یا درآمد .غیرفعال صورت بگیرد، قابل قبول نیست