برنامه کارآفرینی انتاریو Ontario Immigrant Nominee Program – Entrepreneur Stream

کارآفرینی انتاریو

حداقل میزان دارایی

جهت سرمایه گذاری در کسب و کارهای واقع در تورنتوی بزرگ (GTA): ۸۰۰ یک هزار دلار
جهت سرمایه گذاری در کسب و کارهای واقع شده در خارج از تورنتوی بزرگ (GTA): ۴۰۰ یک هزار دلار
برای کسب و کارهای مربوط به حوزه ارتباطات دیجیتال و یا فناوری اطلاعات و ارتباطات (بدون توجه به مکان): ۴۰۰ هزار دلار
کمترین میزان سرمایه گذاری

در تورنتوی بزرگ (GTA): ۶۰۰ هزار دلار و نیز داشتن حق مالکیت %۳۳.۳ از کسب و کار مورد نظر
خارج از تورنتوی بزرگ (GTA): ۲۰۰ هزار دلار و نیزداشتن حق مالکیت %۳۳.۳ از کسب و کار مورد نظر
حوزه ارتباطات دیجیتال یا فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۲۰۰ هزار دلار و داشتن حق مالکیت %۳۳.۳ از کسب و کار مورد نظر
نوع سابقه کاری حداقل ۲۴ ماه سابقه کار تمام وقت در مدت ۵ سال گذشته به عنوان مالک یک کسب و کار یا به عنوان مدیر ارشد

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد (استان، اطلاعات را بر روی دراوهای قبلی منتشر می‌کند)

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی در صورت خرید بیزینس لازم است.

مصاحبه در صورت درخواست استان، لازم است.

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم ابتدا دریافت ورک پرمیت، سپس درخواست برای اقامت دائم

شرایط بیشتر • امضای توافقنامه اجرایی با استان انتاریو

حداقل نمره CLB4 در انگلیسی یا فرانسوی
ایجاد حداقل ۲ شغل تمام وقت و دائمی برای شهروندان یا مقیمان دائم کاناد