برنامه کارآفرینی مانیتوبا Manitoba PNP Business Investor Stream (Entrepreneur Pathway)

Manitoba

کمترین میزان دارایی ۵۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری • ۲۵۰ هزار دلار برای کسب و کارهای واقع در منطقه مرکزی مانیتوبا

یا

۱۵۰ یک هزار دلار برای کسب و کارهای بیرون از منطقه مرکزی منیتوبا
نوع سابقه کاری • حداقل ۳ سال سابقه مالکیت کسب و کار و نیز تجربه مدیریتی و یا تجربه مدیریت اجرایی در طول ۵ سال گذشته

صاحبان کسب و کار در مقایسه با مدیران ارشد امتیاز بیشتری می‌گیرند.
صاحبان مشاغل باید حداقل مالکیت %۳۳.۳ از کسب و کار را داشته باشند تا بتوانند واجد شرایط دریافت امتیاز شوند.
سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری -بیزینس پلن- نیاز دارد

سفر اکتشافی قبل از سابمیت EOI، نباید بیش از یک سال از سفر به منطقه جهت تحقیق پیرامون کسب و کار مورد نظر گذشته باشد.

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت- اقامت دائم • متقاضیان ابتدا ورک پرمیت دریافت می‌کنند و پس از راه اندازی کسب و کار در شهر منیتوبا، آن‌ها برای اقامت دائم انتخاب می‌شوند.

دریافت اقامت دائم مشروط به راه اندازی کسب و کار در استان میباشد.
شرایط بیشتر • سرمایه گذاری باید در کسب و کارهای واجد شرایط انجام شود.

حداقل برای یک شهروند و یا مقیم دائم کانادا شغل ایجاد شود (شاغل شدن مالکان کسب و کار و یا ایجاد شغل برای اقوام نزدیک آن‌ها در این دسته قرار نمی‌گیرد