برنامه کارآفرینی مانیتوبا Manitoba PNP Business Investor Stream (Entrepreneur Pathway)

حداقل میزان دارایی ۵۰۰ هزار دلار

حداقل میزان سرمایه گذاری • ۲۵۰ هزار دلار برای کسب و کارهای واقع در منطقه مرکزی مانیتوبا

یا

  • ۱۵۰ هزار دلار برای کسب و کارهای بیرون از منطقه مرکزی منیتوبا

نوع سابقه کاری • حداقل ۳ سال سابقه مالکیت کسب و کار و تجربه مدیریتی یا تجربه مدیریت اجرایی در طی ۵ سال گذشته

  • صاحبان مشاغل در مقایسه با مدیران ارشد امتیاز بیشتری می‌گیرند.
  • صاحبان مشاغل باید مالکیت حداقل %۳۳.۳ از کسب و کار را داشته باشند تا واجد شرایط دریافت امتیاز شوند.

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI دارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی قبل از سابمیت EOI، نباید بیش از یک سال از سفر به منطقه بابت تحقیق در مورد کسب و کار  مورد نظر گذشته باشد.

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ندارد

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم • متقاضیان ابتدا ورک پرمیت دریافت می‌کنند. پس از راه اندازی کسب و کار در منیتوبا، آن‌ها برای اقامت دائم انتخاب می‌شوند.

  • دریافت اقامت دائم مشروط به راه اندازی کسب و کار در استان است.

شرایط بیشتر • سرمایه گذاری باید در کسب و کارهای واجد شرایط انجام شود.

  • حداقل برای یک شهروند یا مقیم دائم کانادا شغل ایجاد شود (شاغل شدن مالکان کسب و کار و/یا ایجاد شغل برای اقوام نزدیک آن‌ها در این دسته قرار نمی‌گیرد)