برنامه کارآفرینی مناطق شمال غربی Northwest Territories Nominee Program – Entrepreneur Business Stream

North West

حداقل میزان دارایی • برای کسب و کارهای واقع در یلونایف: ۵۰۰ هزار دلار

جهت کسب و کارهای خارج از منطقه یلونایف: ۲۵۰ هزار دلار
کمترین میزان سرمایه گذاری

در منطقه یلونایف: ۳۰۰ هزار دلار و داشتن حق مالکیت حداقل %۳۳.۳ از کسب و کار مورد نظر
یا

خارج از منطقه یلونایف: ۱۵۰ هزار دلار و نیز داشتن حق مالکیت به میزان حداقل %۳۳.۳ از کسب و کار مورد نظر
یا

مبلغ یک میلیون دلار سرمایه گذاری
نوع سابقه کارو سابقه کار مرتبط با بیزینس مورد نظر لازم میباشد.

سابقه مدیریتی نیاز دارد

سیستم EOI ندارد

طرح تجاری (بیزینس پلن) نیاز دارد

سفر اکتشافی نیاز دارد

مصاحبه نیاز دارد

ودیعه (deposit) ۷۵ هزار دلار

نتیجه برنامه: ورک پرمیت/ اقامت دائم • ابتدا دریافت ورک پرمیت دو ساله

پس از طی مراحلی، اقدام برای اقامت دائم. دریافت اقامت دائم مشروط به برآوردن الزامات برنامه است.
شرایط بیشتر • نمره CLB4 در انگلیسی یا فرانسوی

کسب و کار مورد نظر می باید مزایای قابل توجهی برای مناطق شمال غربی داشته باشد و از جمله ایجاد شغل برای ساکنان محلی